تبلیغات
گروه شیمی دبیرستان دکتر شریعتی - چگونگی بدست آمدن عدد آووگادرو

گروه شیمی دبیرستان دکتر شریعتی
 
شیمی،زندگی ما،آینده ی ما


«آووگادرو» با استفاده از قانون فاراده که مقدار الکتریسیته لازم را برای آزاد کردن یک یون گرم +H 96487 کولن به دست آورده بود و با استفاده از بار الکترون، این عدد حاصل شد؛ زیرا 96487 کولن الکتریسیته برای آزاد کردن یک مول الکترون مصرف می شود.

آوگادرو!! ا سلام.عدد آووگادرو چگونه پیدا شد؟ جواب : در سال 1811 آمادئو آووگادرو، قانون تركیب حجمی را توضیح داد. اصل آووگادرو می‌گوید: حجمهای مساوی همه‌ی گازها در دما و فشار یكسان، دارای تعداد مولكولهای برابر هستند. به عكس، تعداد مولكولهای برابر از هر دو گاز، تحت شرایط دما و فشار یكسان، حجمهای برابر را اشغال می‌كنند. یك مول از یك ماده دارای 23**10*022/6 ذره است. بنابراین در شرایط دما و فشار یكسان، یك مول از یك گاز حجمی برابر با یك مول از هر گاز دیگر اشغال می‌كند. در شرایط متعارفی این حجم، به حجم مولی گاز در شرایط متعارفی موسوم است و برابر با 414/22 لیتر می‌باشد. - تعداد واحدها در یك مول به افتخار آمادئو آووگادرو ، عدد آووگادرو نامیده می‌شود . وی نخستین كسی بود كه رفتار گازها را برحسب تعداد مولكول‌های واكنش دهنده توجیه كرد . "جالب است بدانید" درواقع آقای آووگادرو خودش مقدار عددی این عدد را نتوانست به دست آورد، اما چون وی رفتار گازها را بر حسب تعداد مولكولهای واكنش دهنده را مورد بررسی قرار داد، بعدها كه این عدد بدست آمد، به افتخار آووگادرو كه بنیان گذار این كار بود، به نام وی نام گذاری نمودند. مقدار این عدد با روشهای الكترو شیمیایی و بلور شناسی معین شده است . در روش بلور شناسی مثلا یك عنصر را در نظر می‌گیرند سپس با دستگاه‌های دقیق ساختار عنصر و طول هریك از اضلاع سلول واحد بلور و وزن اتمی عنصر و وزن حجمی آن را مشخص می‌كنند . سپس به كمك یك عملیات ریاضی می‌توان به عدد آووگادرو دست یافت به عنوان مثال نیكل در سیستم مكعبی با وجوه مركز پر متبلور می‌شود . طول هر یك از اضلاع سلول واحد 52/3 آنگسترم ، وزن اتمی نیكل 7/58 و وزن حجمی آن 94/8 است .حال به كمك این داده‌ها عدد آووگادرو را حساب می‌كنیم : هر سلول واحد دارای چهار اتم نیكل است . اگر عدد آووگادرو را N در نظر بگیریم ، وزن هر اتم برابر( 7 /58 تقسیم بر N) گرم خواهد بود . وزن هر سلول واحد چهار برابر این مقدار و حجم آن برابر( 52/3 ضرب در ده به توان منفی هشت ) كل این مقدار به توان سه ، سانتیمتر مكعب است . حال اكر این دو را تقسیم كنیم چگالی نیكل بدست می‌آید كه البته ضریبی است از Nبا توجه به اینكه می‌دانیم چگالی نیكل برابر است با 94/8 پس با می‌توانیم مقدار N را كه همان عدد آووگادرو است حساب كرد . اگر بخواهیم از روش الكترو شیمی استفاده كنیم بایستی عدد فاراده را تقسیم بر بار یك الكترون تنها كنیم كه در این صورت مقدار عدد آووگادرو حساب می‌شود . كاربرد عدد آووگادرو برای بیان مفهوم اتم گرم شیمیدان‌ها جرم یك مول یا 6.023*10**23اتم را اتم گرم می‌گویند و آنرا برحسب گرم بیان می‌كنند. برای مثال اتم اكسیژن ، 16 گرم و اتم كربن ، 12 گرم است؛ یعنی جرم یك مول از اتمهای اكسیژن كه شامل 6.023*10**23اتم است، برابر 16 گرم و به همین ترتیب ، جرم یك مول از اتم‌های كربن برابر 12 گرم است. مفهوم مولكول گرم بدیهی است جرم یك مول از مولكول‌های یك ماده كه «مولكول گرم» نامیده می‌شود. به كمك اتم گرم اتم‌های سازنده آن به آسانی قابل محاسبه است. برای مثال ، مولكول گرم اكسیژن O2 برابر مجموع دو اتم اكسیژن 16+16=32گرم و مولكول گرم CO2برابر است با مجموع دو اتم اكسیژن و یك اتم كربن 44=16+16+12 گرم است. مفهوم وزن مولكولی شمار اجزای یك مول برابر با عدد آووگادرو است. تعداد مولكول‌های موجود در یك مول از یك تركیب مولكولی ، برابر با عدد آووگادرو است و جرم آن بر حسب گرم برابر با وزن مولكولی آن تركیب است. برای مثال ، وزن مولكولی H2Oبرابر با 18.02 است. در نتیجه داریم: 1mol H2O= 6.023*10**23 H2O مولكول چون یك مولكول آب دارای یك اتم O است یك مولكول H2Oشامل دو اتم از اتم H و یك مولكول از اتم O است.

طبقه بندی: عدد آووگادرو، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 10 فروردین 1390 توسط محمد مهدی خدادادپور
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ